Her lader inspirationen sig indfange for så at folde værket ud.
Velkommen til Hornbæk, velkommen til Hornbæk Kunstnerne.

Hornbæk Kunstnerne – Bestyrelsen

Formand og udstillingsarrangør:
Néné von Barnekow

Trunnevangen 9, 2920 Charlottenlund
Tlf. 40 96 09 93

Mail: ne******@gm***.com

Bestyrelsesmedlem:
Jan Hrasko

Stengade 33A, 1., 3000 Helsingør
Tlf. 20 56 22 31

Mail: sk***@ja********.com

Næstformand og sekretær:
Hanne Odgaard Rasmussen

Øresundsvej 32, 3100 Hornbæk
Tlf. 51 78 92 08

Mail: od*********@gm***.com

Revisor:
Aase Kjær

Ndr. Strandvej 355 D,
3100 Hornbæk

Mail: aa********@ho*****.dk

Kasserer:
Lilli Nørgård

Sautevænget 13B, 3100 Hornbæk
Tlf. 25 32 42 17

Mail: li****@em***.dk

Bestyrelsesmedlem:
Hanne Ekman

Sauntevej 18B, 3100 Hornbæk

Tlf: 26 82 01 48

Mail: ti******@ho*****.com">-ti******@ho*****.com

Webmaster:
Dorthe Frisenette

Thiesens Allé 3, 4220 Korsør

Tlf. 40 15 85 17

Mail: d.**********@gm***.com

Suppleant:
Jonna B. Fritzen

Willemoesvej 11, 3100 Hornbæk
Tlf. 28 90 42 84

Mail: fr**********@gm***.com

Suppleant:
Janet Restrup Hurst

Trouvillevej 1a, 3100 Hornbæk
Tlf. 53 66 74 19

Mail: ja*************@gm***.com

Revisorsuppleant:
Bøje Larsen

Havnevej 5B, 3100 Hornbæk
Tlf. 21 43 15 47

Mail: bo**********@gm***.com

Hornbæk kunstnerne – For kunstnere og kunstvenner

Lad os supplere vedtægterne med at fortælle, at vore generalforsamlinger er absolut værd at komme til, for de er både informative og så er de en god anledning til at få snakket sammen.

Og en tilføjelse mere i forbindelse med bestyrelsen. Har du gode ideer eller synspunkter, som du mener er værd at gå videre med, så kontakt gerne bestyrelsen – den er meget interesseret i at have en løbende dialog med medlemmerne.

Vedtægter

§1Foreningens navn er: ”Hornbæk Kunstnerne,  For kunstnere og kunstvenner”  ( CVR.nr. 34104360 )

§2Foreningens formål er at fremme kunstneres og kunsthåndværkeres vilkår i Helsingør Kommune.

Dette søges realiseret ved:

 1. Kunst på Molen
 2. Mulighed for udstillinger
 3. Andre aktiviteter

§3Tegningsret: Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden/ næstformanden plus kassereren.

§4Medlemmerne: Alle kunstnere og kunsthåndværkere, der er bosiddende i Helsingør Kommune, kan optages. Hvis et medlem flytter til en anden kommune /land kan medlemskab bibeholdes. Andre med særlig tilknytning til Hornbæk kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen.

Alle kunstinteresserede, bosiddende i Helsingør Kommune, kan være passivt medlem af Hornbæk Kunstnerne. De kan deltage i de arrangerede udflugter og museumsbesøg. (Kontingent vedtages af bestyrelsen. P.t.  200,- kr. årligt)

§5Foreningens regnskabsår går fra den 1/11 – 31/10. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto i Danske Bank Kt. 4314 nr. 3807121731 med oplysning om navn inden udgangen af januar måned. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. (Kontingent vedtages af bestyrelsen. P.t.  300,- kr. årligt)

§6Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse på max 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et af bestyrelsesmedlemmerne kommer fra og udpeges af Hornbæk Turistforening og et af Fonden Hornbæk Havn. Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§7Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned efter indkaldelse med 3 ugers varsel i dagspressen eller ved direkte henvendelse pr. mail.

Dagsordenen indeholder:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Arbejdsgruppe til Kunst på Molen: 2 medlemmer + 2 bestyrelsesmedlemmer
 10. Evt.

Ønsker medlemmerne særlige forslag behandlet, skal disse være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens vedtagelse sker ved almindeligt flertal, dog kræves for vedtagelse af vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær generalforsamling og skal afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer ønsker det. Generalforsamlingen er øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Man kan stemme ved fuldmagt samt opstille til tillidsposter ved skriftlig tilkendegivelse.

§8Foreningens opløsning kan kun vedtages af ¾ af fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Denne generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle aktiver, såfremt opløsning vedtages.



Vedtaget den 6/11 – 2017
og ændret på generalforsamlingen den 14/11 –  2022.

© Copyright - Hornbæk kunstnerne 2021